Krav på separat insamling av bioavfall

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Kraven är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

Målet 2035

Att förbättra hanteringen av kommunalt avfall har länge varit ett mål för EU:s avfallspolitik, med syftet att ta tillvara användbara resurser från avfall och minska dess miljöskador genom bättre hantering. Enligt EU:s ramdirektiv om avfall ska medlemsstaterna öka andelen kommunalt avfall som förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits till 55 % av allt kommunalt avfall som genereras senast 2025, 60 % senast 2030 och 65 % senast 2035.

För att uppnå en hög återvinningsgrad är det viktigt att på ett bra sätt fånga upp de material som utgör den största andelen av det kommunala avfallet. I genomsnitt utgör bioavfall (mat- och trädgårdsavfall) den största enskilda fraktionen (37 %), följt av papper och kartong, plast, trä, glas, metaller, textilier och avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Eftersom bioavfall är den största komponenten i kommunalt avfall är separat insamling av bioavfall avgörande för att nå återvinningsmålen.

Vad är bioavfall?

Bioavfall är i princip allt avfallsmaterial som kommer från levande organismer och som kan brytas ned naturligt med tiden. Enligt definitionen i EU-förordningarna ”Bioavfall innebär biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, mat- och köksavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, cateringfirmor och butikslokaler samt jämförbart avfall från livsmedelsbearbetningsanläggningar”.

Vilka berörs av kravet?

Alla EU:s medlemsländer från och med den 1 januari 2024, vilket inkluderar alla hushåll och företag som genererar bioavfall. Det betyder bioavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler och jämförbart avfall från livsmedelsindustrin.

Varför?

Det enkla svaret är att vi måste förändra hur vi använder och hanterar våra resurser. Syftet med separat insamling av bioavfall är att främja återvinning, kompostering och andra former av biologisk behandling för att minska miljöpåverkan från organiskt avfall och använda det på ett mer hållbart sätt. Detta är en del av EU:s avfallsdirektivet.

Avfallsdirektivet är en EU-lagstiftning som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska avfall och de negativa effekterna av avfallshantering. De obligatoriska mål som anges i EU-lagstiftningen kräver att alla medlemsländer når målet att återvinna 65% av det kommunala avfallet senast 2035. I genomsnitt utgör bioavfall (mat- och trädgårdsavfall) den största enskilda fraktionen (37%). Därför är separat insamling av bioavfall avgörande för att nå de övergripande återvinningsmålen.

Vet du vad?

Bioavfall är rena energikällan! Ett bananskal kan driva en bil i 100 meter!

En påse med matavfall? Tillräckligt med biogas för 2,5 kilometer! Låt oss förvandla avfall till energi!

Vilka är fördelarna med separering och insamling av bioavfall?

Separat insamling av bioavfall har många fördelar. Det minskar utsläppen av växthusgasen metan genom att förhindra att organiskt avfall bryts ned i deponier och producerar näringsrik kompost för jordförbättring. Dessutom genererar det förnybar energi genom anaerob nedbrytning, främjar hållbart jordbruk, skapar arbetstillfällen och ökar allmänhetens medvetenhet om miljöskydd och återvinning. Sammantaget bidrar sortering och insamling av bioavfall avsevärt till att begränsa klimatförändringarna, bevara resurser och främja en mer hållbar framtid.

 • Minskade utsläpp av metan: När organiskt avfall bryts ned i deponier bildas metan, en kraftfull växthusgas. Genom att samla in bioavfall separat och bearbeta det genom kompostering eller anaerob nedbrytning minskar metanutsläppen avsevärt, vilket mildrar effekterna på klimatförändringarna.
 • Cirkulär ekonomi: Insamling av bioavfall stöder principerna för en cirkulär ekonomi genom att återvinna organiska material tillbaka till ekosystemet. Det skapar ett slutet kretslopp där organiskt avfall omvandlas till värdefulla resurser, vilket främjar hållbarhet och minskar förbrukningen av begränsade resurser.
 • Produktion av förnybar energi: Anaerob nedbrytning av bioavfall genererar biogas, en förnybar energikälla. Biogas kan användas för elproduktion, uppvärmning eller som fordonsbränsle, vilket minskar beroendet av fossila bränslen och sänker utsläppen av växthusgaser.
 • Produktion av högkvalitativ kompost: Kompostering av bioavfall resulterar i näringsrik kompost, som kan användas för att förbättra jordkvaliteten. Högkvalitativ kompost förbättrar jordens bördighet, minskar behovet av kemiska gödningsmedel och främjar en sundare växttillväxt.
 • Miljöhänsyn och miljöförvaltning: Separat insamling av bioavfall är i linje med ansvarsfullt miljöarbete och visar att man engagerar sig för hållbar avfallshantering och miljöskydd.

Hur ska ett kontor göra för att uppfylla kraven om sortering av bioavfall?

Följ dessa riktlinjer för att säkra rätt sortering av organiskt avfall i en kontorsmiljö:

 • Utbilda medarbetarna: Anordna utbildningar och informationsträffar för de anställda för att informera dem om vikten av att sortera organiskt avfall, vilka typer av avfall som räknas som organiskt (t.ex. matrester och kaffesump) och fördelarna med att återvinna organiskt avfall. Sist men inte minst, berätta vart kärlen för bioavfall finns– alla ska veta.
 • Anordna kärl för biologiskt avfall: Sorteringen ska vara synlig och lättillgänglig. Sorteringskärl för bioavfall ska självklart vara i närheten av kök och matsal, men de ska också utplacerade i kontorslandskap. Med det nya kravet är det ännu viktigare att placera ut papperskorgar med sorteringsmöjligheter för bioavfall vid skrivbord, i konferensrum, korridorer m,m. Enligt EU lagen ska bioavfall inte blandas med restavfall. Så gör det enkelt för alla att källsortera deras bioavfall. 
 • Använd komposterbara eller biologiskt nedbrytbara produkter: När du måste använda engångsartiklar uppmuntra användning av komposterbara eller biologiskt nedbrytbara tallrikar, muggar och redskap i kontorets kök eller cafeteria. Dessa produkter, som tillverkas av organiska material, kan läggas i soptunnorna för organiskt avfall.
 • Integrera sorteringen i kontorslayouter för att skapa en miljömedveten arbetsplats. Framhäv sorteringen, se den som en inredningsdetalj. Välj roliga kulörer som skapar en inbjudande och lekfull miljö, på så vis uppmanar du flera till att sortera mera.
 • Övervaka kontaminering: Kontrollera regelbundet att behållarna för organiskt avfall inte är förorenade med icke-organiska föremål. Föroreningar kan försämra kompostens kvalitet och försvåra återvinningsarbetet.
 • Implementera en grön inköpspolicy: Välj miljövänliga kontorsmaterial och köksprodukter, t.ex. återanvändbara redskap och tallrikar tillverkade av organiska material, för att minska uppkomsten av icke-organiskt avfall.
 • Regelbunden kommunikation: Upprätthåll regelbunden kommunikation med de anställda om vikten av att separera organiskt avfall. Använd nyhetsbrev via e-post, affischer och teammöten för att förstärka budskapet.
 • Utvärdera och förbättra: Utvärdera regelbundet hur effektivt ditt program för sortering av organiskt avfall är. Samla in feedback från medarbetarna, övervaka föroreningsgraden och gör förbättringar vid behov. Uppmuntra medarbetarna att delta och uppmärksamma prestationer för att öka moralen och engagemanget.

Hur hjälper TreCes produkter till att uppfylla kravet?

Våra källsorteringsprodukter förenar funktionalitet med stil och är ett utmärkt val för kontor och offentliga utrymmen. Designade för att vara synliga, bidrar de till miljömedvetenhet och på så vis uppmuntrar till att återvinna. Med tydliga symboler för enkel sortering och ett brett utbud av kulörer anpassar de sig väl till olika inredningsstilar och miljöer. Dessutom går många produkter att få med lock, vilket är perfekt för sortering av bioavfall.

Se våra källsorteringsprodukter >>

Smart Design

▪︎ Tydliga symboler
▪︎ Lätt att använda och tömma
▪︎ Genomtänkt design
▪︎ Lock för att förhindra lukt

Elegant Design

▪︎ Många kulörer
▪︎ Designade för att stå framme
▪︎ Utformade för olika användningsmiljöer
▪︎ Går att anpassa med tillbehör

Ansvarsfulla lösningar

▪︎ Tillverkade för att hålla
▪︎ Reparerbara & återvinningsbara
▪︎ Återvunna material
▪︎ Tillverkade i Sverige

Birdie

63 + 43 liter, vägg + golv

Flexibel källsortering i tålig svensk stålplåt. Finns i elva standardfärger och två storlekar, 43L och 63L. Birdie finns för golv och vägg med tillhörande väggfäste. Tack vare sin unika form och goda design har Birdie fått flera internationella utmärkelser.

Fem olivfärgade moduler KLOSS runt ett hörn

KLOSS

65-68 liter, golv + vägg

KLOSS är ett stort och mycket flexibelt, kopplingsbart modulsystem för källsortering. Tre olika moduler av stål, ger oändliga möjligheter till kombinationer och formmässiga uttryck. Val av moduler och sammansättning, tillsammans med valet av kulör, topp, lock och tillbehör – ger källsorteringsmöbeln sin slutgiltiga form och uttryck.

Cloud

85–125 liter, golv
   

Cloud är en mobil källsorteringsmöbel designad för att passa in i en modern arbetsmiljö där flexibilitet och estetik är två viktiga faktorer. Med inkast på fram- och baksida kan Cloud placeras mot en vägg eller fritt i ett rum. Dörrar finns för enkel tömning.

Kite

70 liter, golv

En modulerbar källsorteringsmöbel designad av Annica Doms. Belönad med Red Dot Design Award och German Design Award för sin innovativa form. Designad för moduluppbyggnad i olika konstellationer. Kite passar mot vägg eller som en fristående accent i rummet.

Kite mini

10 liter, vägg + golv

Kite mini är en perfekt papperskorg för placering under skrivbord, på hotellrum eller i mindre konferensrum. Den unika formen rymmer vinklar om 60°, 90° och 120° vilken gör den idealisk för placering i hörn av varierande vinkel.

Hold

23 liter, vägg + golv

Hold är en annorlunda och funktionell papperskorg som kan tillgodose mindre lokalers behov, den kom fram i samarbete med Tengbom arkitekter. Passar till bland annat i konferensrum, hotellrum och mindre samlingslokaler. En liten och funktionell källsortering med ett lock som finns i 7 olika hålprofiler. Går även att placeras på vägg.

Hold mini

7 liter, golv + vägg

Hold mini är halva storleken av sin storebror Hold. Med bara en fraktion för sortering, och har som syfte att fungera som en renodlad papperskorg i konferensrum, hotellrum, mindre samlingslokaler mm. En liten och funktionell papperskorg med en hålprofil och ett innerkärl.