Miljö och hållbarhet

recycling birdie källsortering papperskorg trece

Vi vill bli del av en värld i balans - för hållbar utveckling

Vi känner ett stort ansvar för miljön och för att säkra en hållbar framtid. Ett fungerande ekosystem är en förutsättning för välfärd och ekonomisk utveckling. Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.
Därför vill vi bli del av en värld i balans och skapa möjligheter och plats för hållbar utveckling och cirkularitet.

Vår resa i den cirkulära omställningen har börjat, vi ska utveckla produkter med eko-respekt, ansvarsfulla leveranskedjor och cirkulära liv. Det betyder att vi har respekt för de ekologiska begränsningarna, naturens resurser och klimatförändringarna. Att vi stödjer ansvarsfulla leverantörer och hållbar konkurrens på lika villkor där prissänkningar inte sker på människors eller miljöns bekostnad. Samt att vi ger produkter cirkulära liv och skapar plats för cirkulära flöden, från idé till återbruk för en hållbar framtid. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val. Följ med oss i skapandet av nästa generations förvaring och källsortering.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om Möbelfakta, FN’s Globala hållbarhetsmål och ISO 14001 & 9001.


Varför välja TreCe?

Vi behöver agera tillsammans och nu för att säkra en hållbar framtid. Därför är det viktigt att alla gör det de kan. Vi har valt att satsa på hållbarhet och vill gärna arbeta med kunder som delar vår vision – tillsammans kan vi verkligen göra skillnad!

Här är några skäl till att välja oss:

 • 174 unika produkter godkända enligt Möbelfakta
 • Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001
 • Vi stödjer FN’s Globala Hållbarhetsmål 2030
 • Vi har hållbarhetsinformationen i våra produktblad
 • Vi har hållbarhetsmål och -policy
 • Vi använder återvunnet material
 • Vi har koll på våra leverantörer i leverantörskedjan
 • Vi kräver att leverantörskedjan arbetar enligt vår Code of Conduct 
 • Vi erbjuder cirkulära lösningar
 • Tillverkning i Sverige
 • Vi har som mål att kontinuerligt minska vårt ekologiska fotavtryck

Nya EU-krav för sortering av bioavfall 2024

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Kraven är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

Vad innebär egentligen de nya EU-kraven för sortering av bioavfall och hur påverkar det ditt kontor?

Läs vår artikel om nya EU-kravet

Möbelfakta

En godkänd möbel ger oss och våra kunder en trygghet och säkerhet om att möbeln möter kraven på miljö, kvalitet och socialt ansvar. Hela vårt CombiLine-sortiment med vitlackerade ytor och direktlaminerade i bok, björk och ek är godkända enligt Möbelfakta. Space med vitlackerade ytor och Place är också godkända enligt Möbelfakta.

Vad är Möbelfakta?
Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF. Möbelfakta fungerar som ett hjälpmedel för hållbara val och är till för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler. En godkänd produkt uppfyller Möbelfaktas krav för miljö, kvalitet och ansvarsfulla leveranskedjor, samt är godkänd för användarmiljöerna offentlig miljö, kontorsmiljö och skolmiljö.

Miljö
Tillverkningen är miljöanpassad i alla led, från råvara och komponent till färdig möbel. Miljökriterierna omfattar obligatoriska material- och produktkrav. Det omfattar alla ingående material som trä, metall, ytbehandling, plast och lim. Vidare ställs krav på en rad kemikalier som bör minimeras eller helt undvikas. Kraven omfattar också den färdiga produktens märkning och spårbarhet, underhåll och produktinformation, reservdelar, återvinning samt förpackning.

Kvalitet
För säkra möbler med lång teknisk livslängd. En godkänd möbel som har uppfyllt kvalitetskriterierna är objektivt kontrollerade och verifierade genom testning på laboratorium. Våra produkter omfattas av tre internationella tekniska standarder som omfattar säkerhet, funktion, mått och ytors tålighet.

SS-EN 14073-2:2004 Säkerhetskrav
SS-EN 16121:2013 + A1:2018 Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet
SS-EN 12720:2009 + A1:2013 Ytors motståndskraft

Ansvarsfulla leveranskedjor
Medvetna producenter som arbetar systematiskt med leverantörskedjan utifrån sociala och etiska krav. För goda förhållanden under tillverkningen av möbeln och de ingående delarna. Kraven som är utformade utifrån FN:s Global Compact bygger på internationella principer kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Möbelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Möbelfaktas krav angående ansvarsfulla leveranskedjor följs.

kontorsförvaring förvaringslösningar kontor disk

Vi stödjer de globala målen för hållbar utveckling

Vi har FN’s Globala mål som utgångspunkt, på så vis kan vi arbeta aktivt med Globala målen och bidra till hållbar utveckling. Vi har valt ut fem mål som speglar våra aktiviteter och där vi har bäst möjlighet att påverka, dessa mål kommer vi att ha som utgångspunkt i vårt framtida arbete under de kommande 10 åren.

Vilka mål har vi valt?

 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Vad är målet 2030?

2030 skall våra produkter och aktiviteter vara anpassade i linje med våra 5 utvalda mål.

Vad betyder det för TreCe?

Nedan kan du läsa en enkel sammanfattning om hur vi applicerar målen och vad de betyder för oss.

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Vi som företag ska värna och utveckla våra relationer med intressenter, kunder och våra medarbetare för att uppnå de bästa gynnsamma förhållanden. De produkter vi levererar skall bidra till en god och giftfri arbetsmiljö.
Hur mäter eller arbetar vi med detta? 
Kundundersökningar, kundmöten, medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal samt för produkterna VOC/g och antal produkter som har vattenbaserad lack.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi arbetar enbart med leverantörer och underleverantörer som delar vår vision och arbetar enligt vår Code of Conduct, bidrar till en hållbar utveckling, har en gynnsam arbetsmiljö som är säker och erbjuder lika möjligheter.
Hur mäter eller arbetar vi med detta? 
Leverantörsbedömningar, riskanalys leverantörer, Code of Conduct

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Alla medarbetare inom TreCe skall kunna göra hållbara och långsiktiga val när vi kan gällande produkter, inköp till kontoret eller personal, vid val av tjänster.
Hur mäter eller arbetar vi med detta? 
Antal produkter med återvunnet material, cirkulära affärslösningar, komponenter utan onödiga kemikalier, vi köper ekologisk mat och miljömärkt kontorsmaterial.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vi skall utbilda inom och vara medvetna om klimatförändringen, införa klimatåtgärder och klimatanpassning i planering.
Hur mäter eller arbetar vi med detta? 
Planera in digitala möten för att minska resandet, produktdesign för cirkulära lösningar som möjliggör restaurering, utbytbara delar och materialåtervinning. Våra produkter skall innehålla återvunnet material i så hög omfattning som möjligt. Vi mäter antal möten och produkter som är klimatanpassade.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Vi bidrar genom att använda certifierat trä från ansvarsfullt skogsbruk.
Hur mäter eller arbetar vi med detta?
Vi skall endast använda trämaterial som kommer från skogsbruk som är legala och arbetar ansvarsfullt, dokumentation som styrker detta skall alltid samlas in genom hela leveranskedjan. Vi har som mål att ta fram en produkt i trä som är FSC certifierat, samt när vi kan så ska vi använda återvunnet material.

Globala målen trece hållbarhet

ISO 14001 & 9001

TreCe är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem, kraven i standarden hjälper att proaktivt identifiera och förstå miljöaspekterna av vår verksamhet produkter och tjänster. En bra grund för att effektivisera vår resursanvändning och förbättra vår miljöpåverkan.

ISO 9001 visar att vi aktivt och strukturerat arbetar med kvaliteten på våra produkter och tjänster. Det vill säga att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser – samtidigt som vi arbetar löpande med uppföljning och förbättringar. Kort och gott att våra kunder och samarbetspartners alltid får bästa möjliga bemötande och service.